O nas

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Staszowie został wyodrębniony ze struktur szpitala powiatowego w celu świadczenia opieki medycznej dla lokalnej ludności, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie nr VII/50/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku jednostka została utworzona, a działalność statutową rozpoczęła z dniem 01.01.2000 roku w oparciu o umowę na świadczenie usług medycznych zawartą z ówczesną Świętokrzyską Regionalną Kasą Chorych w Kielcach. Zakład wpisany przez wojewodę świętokrzyskiego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 26-0199, posiada status jednostki samodzielnej, posiadającej osobowość prawną.

Do podstawowych zadań zakładu należy:

  • Zapewnienie ludności świadczeń medycznych.
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.
  • Działanie na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie chorobom.
  • Doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:

  • Badaniami i poradą lekarską.
  • Leczeniem.
  • Opieką nad zdrowiem dziecka.
  • Badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną.
  • Orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.
  • Zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

 

Statut M-GSPZOZ
Regulamin organizacyjny
Bilans 2014r.
Rachunek zysków i strat 2014r.

Skip to content