Ubezpieczenie

Od dnia 1 stycznia 2013 roku aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych należy przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy). Zawarty w tych dokumentach numer PESEL pozwoli na potwierdzenie prawa do świadczeń. W przypadku uzyskania informacji o braku prawa do świadczeń, pacjent zostanie poproszony o wypełnienie oświadczenia, w którym poda informację o podstawie ubezpieczenia.

Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego są:

 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę:

  – legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym podpisem i pieczątką, lub

  – druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, lub

  – aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą:

  – ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z drukiem ZUS ZUA

 3. Osoba ubezpieczona w KRUS:

  – legitymacja KRUS z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne.

 4. Emeryt/rencista:

  – legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek przekazu emerytury/renty bądź wyciąg bankowy.

 5. Osoba bezrobotna

  – legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym podpisem i pieczątką, lub

  – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.

 6. Osoba ubezpieczona dobrowolnie:

  – zawarta umowa z NFZ z aktualnym dowodem opłacenia składki.

 7. Członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  – legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny, z aktualnym wpisem i pieczątką płatnika składek,lub

  – aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, lub

  – legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny, z aktualnym odcinkiem emerytury/renty, lub

  – w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki

 8. Osoby z innego państwa członkowskiego UE i EOG korzystająca z opieki zdrowotnej w Polsce:

  -Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lub

  – formularze z serii E, lub certyfikat

 9. Oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń
Skip to content