Aktualności
Lut 20

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3, § 9 i § 12
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

1. Treść ogłoszenia PDF

2. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu PDF

3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych PDF

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunkuPDF

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej PDF

6. Pismo przewodnie Przewodniczącego Komisji konkursowej PDF

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Regulamin naboru PDF
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie dla członka komisji PDF

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Klauzula Informacyjna_Rekrutacja PDF

Skip to content